Famous People

Artists

 • Chaim Soutine
 • Kazimir Malevich
 • Marc Chagall
 • Michel Kikoine
 • Mikhail Savitsky
 • Napaleon Orda
 • Naum Gabo
 • Ossip Zadkine
 • Pinchus Kremegne
 • Sergey Voychenko

Actors

 • Kirk Douglas

Businesspeople

 • David Sarnoff
 • Leonard Chess
 • Louis B. Mayer
 • Michael Marks
 • Phil Chess

Composers

 • Irving Berlin
 • Michał Kleofas Ogiński
 • Napoleon Orda
 • Vladimir Dukelsky

Journalists

 • Ihar Hermianchuk
 • Veronika Cherkasova

Military and Politics

 • Alexander Lukashenko
 • Alexander Milinkevich
 • Alexander Parvus
 • Anatoly Chubais
 • Andrei Gromyko
 • Catherine Breshkovsky
 • Chaim Weizmann
 • Chiang Fang-liang
 • David Dubinsky
 • Eliezer Ben-Yehuda
 • Faddei Bulgarin
 • Ignacy Hryniewiecki
 • Isser Harel
 • Ivonka Survilla
 • Kastuś Kalinoǔski
 • Lev Sapieha
 • Menachem Begin
 • Rogneda of Polotsk
 • Sergey Sidorsky
 • Shimon Peres
 • Stanislav Shushkevich
 • Tadeusz Kosciuszko
 • Valeria Novodvorskaya
 • Vincuk Viačorka
 • Vyacheslav Kebich
 • Yitzhak Shamir
 • Zianon Pazniak

Religion

 • Cyril of Turaŭ
 • Euphrosyne of Polatsk
 • Jazafat Kuncevič

Scientists

 • Alexander Bogdanov
 • Berl Katznelson
 • Ephstaphy Tyshkevich
 • Francysk Skaryna
 • Ihnat Damiejka
 • Immanuel Velikovsky
 • Leonid Mandelstam
 • Lev Vygotsky
 • Mark Nemenman
 • Morris Raphael Cohen
 • Oscar Zariski
 • Pavel Sukhoi
 • Pyotr Klimuk cosmonaut
 • Salomon Maimon
 • Semyon Ariyevich Kosberg
 • Seymour Lubetzky
 • Symon Budny
 • Szygmunt Florenty von Wroblewski
 • Vladimir Kovalyonok cosmonaut
 • Yuri Bandazhevsky
 • Zhores Ivanovich Alferov

Singers

 • Natalia Podolskaya
 • Polina Smolova
 • Vladimir Mulyavin

Sportspeople

 • Abraham Kupchik
 • Alexander Medved
 • Aliaksandr Hleb
 • Andrei Arlovski
 • Anzhela Atroshchenko
 • Artem Milevsky
 • Benjamin Blumenfeld
 • Boris Gelfand
 • Dawid Janowski
 • Dmitri Markov
 • Ekaterina Karsten
 • Ilya Smirin
 • Ina ?ukava
 • Ivan Tikhon
 • Lev Polugaevsky
 • Maria Sharapova
 • Max Mirnyi
 • Mikhail Grabovsky
 • Natasha Zvereva
 • Olga Korbut
 • Sergei Gurenko
 • Svetlana Boguinskaya
 • Uladzimir Parfianovich
 • Victoria Azarenka
 • Vitali Kutuzov
 • Vitaly Scherbo
 • Wayne Gretzky
 • Yulia Nesterenko

Writers

 • Adam Mickiewicz
 • Adam Naruszewicz
 • Ales Adamovich
 • Isaac Asimov
 • Jakub Kolas
 • Jan Czaczot
 • Janka Bryl
 • Janka Kupala
 • Janka Maur
 • Julian Ursyn Niemcewicz
 • Maksim Bahdanovich
 • Maksim Tank
 • Mendele Mocher Sforim
 • Nicolai Hussoviani
 • Ryhor Reles
 • Siarhiej Bałachonaŭ
 • Svetlana Alexievich
 • Uladzimir Karatkevich
 • Vasil Bykau
 • Vintsent Dunin-Martsinkyevich